• 1401/09/20 - 11:09
  • - تعداد بازدید: 62
  • - تعداد بازدید کنندگان: 61
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

سومین دوره جشنواره فناوری دانشجویی

یادواره شهیدان جاویدنام: دکتر محمدحسین و زینب اسدی لاری

8726.mp3 سومین دوره جشنواره فناوری دانشجویی

معیارهای انتخاب طرح های فناوری دانشجویی

همه رده های دانشجویی تحصیلات تکمیلی شامل دانشجویان ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی و پسادکتری، می توانند با شرایط زیر برای این جایزه اقدام نمایند:

  • طرح های فناوری پایان یافته دانشجویی که در سامانه پژوهشیار ثبت و پایان یافته باشد.
  • گروه های فناور یا شرکت های مستقر در مرکز رشد که مسئول گروه یا مدیرعامل آن دانشجو باشد و محصول در بازار داشته باشند.
  • اختراع ثبت شده دانشجویی که به فروش رسیده باشد یا محصول آن به وسیله مخترع (به تنهایی یا با شراکت دیگران) تولید شده و وارد بازار شده باشد. 
  • طرح ارتباط با صنعت که مجری دانشجو داشته باشد و گرنت آن از موسسات خارج از دانشگاه جذب شده باشد.
  • طرح هایی که در سایر جشنواره ها برنده جایزه شده باشد واجد شرایط شرکت در این جشنواره نخواهد بود.

مهلت معرفی و ارسال مستندات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1401/09/23 به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 8726
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings