دبیر اعتباربخشی موسسه ای: دکتر سیده شهره آقا سیدمیرزا
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۱۷۸

شرح وظایف:
  • پیگیری و هماهنگی با واحدهای مختلف در تکمیل مستندات سنجه های اعتباربخشی
  • تهیه و ارائه گزارش از تکمیل مستندات سنجه های اعتباربخشی به معاونت آموزشی دانشکده
  • هماهنگی و تشکیل جلسات اعتباربخشی در سطح دانشکده و تهیه صورتجلسات مربوطه
  • پیگیری مصوبات و تکالیف مربوط به جلسه
  • هماهنگی و گزارش مستمر از اقدامات صورت گرفته در خصوص اعتباربخشی به معاونت آموزشی دانشکده
  • شرکت در جلسات مرتبط با اعتباربخشی در دانشگاه
  • بازدید ادواری از دانشکده های مختلف دانشگاه طبق برنامه تنظیمی، تهیه گزارش از بازدیدها و ارائه به مسئول مربوطه
  • هماهنگی با ارزیاب ارشد وزارتخانه جهت انجام فرآیند اعتباربخشی دانشکده
  • دریافت نتایج بازدید اعتباربخشی دانشکده در برنامه ریزی جهت رفع نواقص

 

استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای

راهنمای ارزیابی درونی اعتباربخشی

راهنمای اعتباربخشی بیرونی موسسه ای

Template settings