اعضای شورای آموزشی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر حمید پیروی رئیس دانشکده
۲ فاطمه قمری معاون اداری و مالی
۳ دکتر مهرنوش اینانلو معاون دانشجویی فرهنگی - مسئول اساتید مشاور
۴ دکتر معصومه خیرخواه معاون پژوهشی
۵ دریادخت مسرور مدیر دفتر توسعه آموزش
۶ دکتر لیلا امینی مدیر تحصیلات تکمیلی
۷ دکتر مهناز شوقی مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان
۸ دکتر احمد مهدی زاده مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه
۹ دکتر معصومه خیرخواه مدیر گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری
۱۰ دکتر آلیس خاچیان مدیر گروه آموزشی داخلی جراحی
۱۱ دکتر تهمینه صالحی مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاری- مدیر گروه آموزشی روانپرستاری
۱۲ نسرین محقق رئیس  اداره آموزش
Template settings