اعضای شورای آموزشی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمد عباسی رئیس دانشکده
دریادخت مسرور معاون آموزشی و امور بین الملل
دکتر سکینه شریفیان معاون اداری و مالی
مهری بزرگ نژاد معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر لیلا امینی معاون پژوهشی
دکتر فهیمه ثابتی مدیر دفتر توسعه آموزش
دکتر احمد مهدی زاده مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر مهناز شوقی مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان
دکتر فریده باستانی مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه
دکتر لیلا امیری فراهانی مدیر گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری
دکتر آلیس خاچیان مدیر گروه آموزشی داخلی جراحی
دکتر مرضیه عادل مهربان مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاری/ مدیر گروه آموزشی روانپرستاری
دکتر بتول حس پور ازغدی مسئول اساتید مشاور
نسرین محقق رئیس  اداره آموزش
Template settings