اعضای جلسات اخلاق و رفتار حرفه ایی در دانشکده
از آذر ماه ۱۴۰2 الی آذر ماه ۱۴۰4 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر محمد عباسی رئیس دانشکده – رئیس جلسه
۲ دریادخت مسرور معاون آموزشی و امور بین الملل
۳ دکتر لیلا امینی معاون پژوهشی
۴ دکتر سکینه شریفیان معاون اداری مالی
۵ مهری بزرگ نژاد معاون دانشجویی فرهنگی
۶ دکتر فهیمه ثابتی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
۷ زهرا کاشانی نیا عضو هیات علمی
۸ دکتر مهرنوش اینانلو عضو هیات علمی
۹ دکتر بتول حسن پور ازغدی عضو هیات علمی
۱۰ لیلا نیسانی سامانی عضو هیات علمی –دبیر جلسه
 
Template settings