اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر محمد عباسی رئیس دانشکده
۲ دکتر احمد مهدی زاده مدیر تحصیلات تکمیلی
۳ دریادخت مسرور معاون آموزشی و امور بین الملل
۴ دکتر لیلا امینی معاون پژوهشی
۵ دکتر فریده باستانی مدیر گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه
۶ دکتر مهناز شوقی مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان
۷ دکتر مرضیه عادل مهربان مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاری- مدیر گروه آموزشی روانپرستاری
8 دکتر آلیس خاچیان مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی
9 دکتر مریم کشاورز مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری
10 دکتر نعیمه سیدفاطمی عضو هیئت علمی
11 دکتر منصوره اشقلی فراهانی عضو هیئت علمی
Template settings