دکتر محمد عباسی رئیس دانشکده
دریادخت مسرور رودسری معاون آموزشی و امور بین الملل
دکتر لیلا امینی معاون پژوهشی/ مدیر تحصیلات تکمیلی
  معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر آلیس خاچیان مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی
دکتر مریم کشاورز مدیر گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری
دکتر مرضیه عادل مهربان مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاری- مدیر گروه روانپرستاری 
دکتر فریده باستانی مدیر گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه
دکتر مهناز شوقی مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان
دکتر لیلی بریم نژاد رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دکتر منصوره اشقلی فراهانی نماینده گروه های آموزشی
 
شورای پژوهشی دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، معاون آموزشی و بین الملل، مدیر تحصیلات تکمیلی و  مدیران گروه های آموزشی و دو نفر نماینده اعضاء هیات علمی دانشکده می باشد.
در جلسات پژوهشی دانشکده بر اساس برنامه زمان بندی به طور منظم  برگزار می گردد، کلیه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ای و موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرار می گیرد.
ضمناً اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش به اعضای هیئت علمی دانشکده در خصوص ترغیب و حمایت از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت، ترغیب و حمایت از ترجمان دانش و مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی به منظور تعیین هزینه طرح ها بر عهده اعضای محترم شورای پژوهشی دانشکده می باشد.


شرح وظایف:

  • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش
  • پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی
  • ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای و مشارکت بخش خصوصی
  • تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به گروه آموزشی
  •  ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
  • هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی کاربردی
  • ترغیب و حمایت از ترجمان دانش
  • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء
  • مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی
Template settings