دکتر محمد عباسی رئیس دانشکده
دریادخت مسرور رودسری معاون آموزشی و امور بین الملل
دکتر لیلا امینی معاون پژوهشی
مهری بزرگ نژاد معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر احمد مهدی زاده مدیر تحصیلت تکمیلی
دکتر آلیس خاچیان مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی
دکتر مریم کشاورز مدیر گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری
دکتر مرضیه عادل مهربان مدیر گروه آموزشی مدیریت پرستاری- مدیر گروه روانپرستاری 
دکتر فریده باستانی مدیر گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه
دکتر مهناز شوقی مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان
دکتر لیلی بریم نژاد رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
 
شورای پژوهشی دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، معاون آموزشی و بین الملل، مدیر تحصیلات تکمیلی و  مدیران گروه های آموزشی و دو نفر نماینده اعضاء هیات علمی دانشکده می باشد.
در جلسات پژوهشی دانشکده بر اساس برنامه زمان بندی به طور منظم  برگزار می گردد، کلیه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ای و موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرار می گیرد.
ضمناً اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش به اعضای هیئت علمی دانشکده در خصوص ترغیب و حمایت از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت، ترغیب و حمایت از ترجمان دانش و مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی به منظور تعیین هزینه طرح ها بر عهده اعضای محترم شورای پژوهشی دانشکده می باشد.


شرح وظایف:

  • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش
  • پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی
  • ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای و مشارکت بخش خصوصی
  • تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به گروه آموزشی
  •  ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
  • هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی کاربردی
  • ترغیب و حمایت از ترجمان دانش
  • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء
  • مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی
Template settings