انجمن علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سلامت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می شود:

  • حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایجاد هم افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشگاه
  • شکوفایی استعدادها و برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی های فردی و گروهی دانشجویان
  • تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت های عملی دانشجویان
  • تشویق در جهت ایجاد روحیه کار آفرینی و درآمدزایی در بین دانجویان حوزه سلامت
  • افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان درفعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی

 

معرفی نخستین شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان پرستاری
اعضای اصلی به ترتیب آرا:
محدثه اسدی
مهتاب حقیقی
محمدرضا درویش
محمدامین سبزی
اعضای علی البدل:
مجتبی نورعلیئی
محمدحسین کرم زاده

دبیر شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان پرستاری: محدثه اسدی

جهت عضویت اولیه در انجمن علمی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران وارد لینک شوید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzOuSxFfX1Aa_a_iDmB5gEzkB3o3GyPStfzZaRVX_jKg1LsA/viewform

 

معرفی نخستین شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان مامایی

اعضای اصلی به ترتیب آرا:

دنیا بهرامی هزاوه

نیلوفر ایزددوست 

مهسا نصیری 

سها بابازاده شایان 

مانا طاهری 

اعضای علی البدل:

صبا محسنیان 

زهرا حسینجانی

دبیر شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان مامایی: دنیا بهرامی هزاوه

جهت عضویت اولیه در انجمن علمی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران وارد لینک شوید.

https://surveyheart.com/form/61f54524b3807e1b992598ca

 

اساسنامه

فرم ها

Template settings