بخشنامه ثبت نمره در سیستم آموزشی سما


هزینه خرید تعهد خدمت کارشناسی پرستاری و مامایی در هر نیمسال تحصیلی

 

ردیف مبلغ (ریال) سال مستندات
۱ ۱۶۰,۰۰۰ ورودی سال ۵۵ تا ۶۶ طی نامه شماره ۱۱۰۶۱/۱۰۰/د/۹۵ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵
۲ ۷۰۰,۰۰۰ ورودی سال ۶۶ تا ۷۳ طی نامه شماره ۱۱۰۶۱/۱۰۰/د/۹۵ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵
۳ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ورودی ۷۳ تا سال ۹۵ طی نامه شماره ۱۱۰۶۱/۱۰۰/د/۹۵ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵
۴ ۱,۳۷۵,۰۰۰ از ابتدای سال ۹۶ طی نامه شماره ۱۵۴۹/۱۰۰/د/۹۶ مورخ ۲۶/۰۲/۹۶
۵ ۱,۵۱۲,۵۰۰ از ابتدای سال ۹۷ طی نامه شماره ۱۱۲۲/۱۰۰/د/۹۷ مورخ ۱۷/۰۲/۹۷
۶ ۱,۶۶۳,۷۵۰ از ابتدای سال ۹۸ طی نامه شماره ۱۱۲۱/۱۰۰/د/۹۸ مورخ ۱۶/۰۲/۹۸
طی نامه شماره ۶۷۷۹/۱۰۰/د/۹۸ مورخ ۲۵/۰۶/۹۸

 

 

 هزینه خرید تعهد خدمت فارغ از سال ورود دانشجو، به مبلغ سال خرید تعهد، محاسبه می گردد.
به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۴۵۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


اخذ شهریه از دانشجوی انتقالی و مهمان

با توجه به ماده ۱۲ مصوبات هشتمین جلسه هیات امنای محترم دانشگاه مورخ ۹۴/۰۴/۲۳ کلیه دانشجویانی که از بهمن ماه ۹۴ در این دانشگاه مهمان و یا منتقل می گردند ملزم به پرداخت شهریه براساس شهریه پردیس و یا مازاد می باشند.

(به استناد بخشنامه شماره ۷۸۰۸/۱۰۰/د/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۰۶)


نمره قبولی دانشجوی مهمان

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان، پیشنهاد افزایش حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه های دیگر از ۱۲ به ۱۴ درجلسه شورای آموزشی مورخ ۹۳/۰۹/۰۴ دانشگاه مطرح و با آن موافقت بعمل آمد و بند ذیل به تقاضانامه دانشجویان متقاضی مهمانی اضافه می گردد.

Template settings