مسئول برنامه ریزی نظری پرستاری و مامایی: دکتر راحله محمدی
پست الکترونیک: mohammadirr1357@gmail.com
شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۶
شرح وظایف:
 • تهیه و تدوین و بازنگری جدول زمان بندی ۸ ترم دانشجویان براساس رعایت دروس پیش نیاز
 • تدوین تقویم دانشگاهی برای هر ترم با مشورت معاونت آموزشی
 • تدوین تقویم پیشنهادی واحدهای درسی برای دانشجویان در ورودی های مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشی، مدیران گروه ها و ریاست دفتر آموزش برای بررسی و ارائه پیشنهادات سه ماه قبل از پایان ترم جاری
 • بررسی پیشنهادات مدرسین و دانشجویان، در صورت امکان کاربرد پیشنهادات برای برنامه های ترم آینده
 • برقراری ارتباط با اساتید مدعو برای آگاهی از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاری واحد درسی برای ترم بعد 
 • تهیه پیش نویس نامه های مربوط به مدرسین علوم پایه پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، گروه معارف و دانشگده بهداشت دانشگاه (حداقل سه ماه قبل از شروع ترم)
 • تدوین برنامه هفتگی با توجه به اطـلاعات جمع آوری شده و تعیین کلاس ها و ...
 • ارائه برنامه تدوین شده جهت بررسی و اعلام نظر به معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش
 • اعمال نظرات پیشنهادی معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش در برنامه تدوین شده درصورت امکان
 • ارائه برنامه های تدوین شده به هیئت رئیسه، مدیران گروه ها و .....
 • حضور در دفتر برنامه ریزی جهت پاسخگویی به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه های تئوری دانشجویان پرستاری و مامایی
 • برقراری ارتباط با اساتید مدعو جهت آگاهی از وضعیت دانشجویان، کلاس ها و برگزاری آنها
 • برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات آنان
 • پی گیری و کنترل مربوط به گزارشات و نواقص و مشکلات فیزیکی کلاس ها و ..
 • گزارش عملکرد هر نیمسال به معاونت آموزشی

 

مسئول دفتر، دفتر برنامه ریزی: زهرا جاپلقی

شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۵

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم پوشه های حضور و غیاب کلاس ها
 • اخذ لیست حضور و غیاب دانشجویان دروس اساتید مدعو پس از اتمام زمان حذف و اضافه از اداره آموزش و قراردادن در پوشه های حضور و غیاب کلاس ها
 • زیراکس برنامه هفتگی کلیه مقاطع و نصب در تابلو اعلانات دفتر برنامه هفتگی
 • نظارت بر برگزاری کلاس ها و در صورت عدم تشکیل کلاس، اطلاع به مسئول برنامه ریزی نظری
 • پیگیری کلاس های جبرانی اعم از تعیین شماره کلاس، اطلاع رسانی به دانشجویان و.......
 • تماس تلفنی و یا ارسال پیام های عدم تشکیل کلاس ، تاخیر در شروع کلاس ها به نمایندگان کلاسها
 • راهنمایی اساتید مدعو در شروع هر ترم جهت تشکیل کلاس ها
 • انتقال پیامهای ضروری به اساتید حین تشکیل کلاسها
 • نظارت بر امور کلاسها اعم از بهداشت محیط کلاس، سرمایش، گرمایش، نواقص وسایل موجود در کلاس از جمله تخته، پرده، کامپیوتر، روشنایی و پیگیری از واحد مربوطه جهت رفع مشکل
 • تحویل نامه های وارده به دفتر برنامه ریزی از واحدهای مختلف و پس از انجام اقدامات لازم توسط مسئول برنامه ریزی –بایگانی آن ها
 • فاکس نامه ها
 • بایگانی نامه های وارده از داخل و خارج دانشکده
 • تماس با اساتید مدعو جهت هماهنگی ارسال پاکتهای آزمونهای برگزار و تصحیح شده توسط نامه رسان دانشکده
 • ثبت درخواست های جنس از انبار ماهیانه اعضای هیئت علمی در سیستم اتوماسیون
 • انجام اسکن نامه اعضای هیئت علمی
Template settings