تقویم جلسات اخلاق و رفتاری حرفه­ ایی دانشکده در سال ۱۴۰2
 

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

محل برگزاری

1

1402/01/26

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

2

1402/02/30

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

3

1402/03/27

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

4

1402/04/31

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

5

1402/05/28

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

6

1402/06/25

تعطیل رسمی

7

1402/07/29

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

8

1402/08/27

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

9

1402/09/25

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

10

1402/10/30

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

11

1402/11/28

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

12

1402/12/26

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

Template settings