تقویم جلسات اخلاق و رفتاری حرفه­ ایی در دانشکده سال ۱۴۰۱
ردیف تاریخ روز ساعت محل برگزاری
۱ ۲۷/۰۱/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۲ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۳ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۴ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۵ ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۶ ۲۶/۰۶/۱۴۰۱ تعطیـل رسمـی
۷ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۸ ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۹ ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۱۰ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۱۱ ۲۹/۱۱/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
۱۲ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ شنبه ۱۲ الی ۱۴ سالن استاد شفیقه هروآبادی
Template settings