تقویم جلسات اخلاق و رفتاری حرفه­ ایی دانشکده در سال ۱۴۰3
 

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

محل برگزاری

1

1403/01/25

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

2

1403/02/29

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

3

1403/03/26

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

4

1403/04/30

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

5

1403/05/27

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

6

1403/06/31

تعطیل رسمی

7

1403/07/28

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

8

1403/08/26

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

9

1403/09/24

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

10

1403/10/29

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

11

1403/11/27

تعطیل رسمی

12

1403/12/18

شنبه

13 الی 15

سالن استاد شفیقه هروآبادی

Template settings