برنامه جلسات شورای آموزشی دانشکده
۶ ماهه اول سال ۱۴۰3

تاریخ

1403/01/19

1403/01/26

1403/02/02

1403/02/09

1403/02/16

1403/02/23

1403/02/30

1403/03/06

1402/03/13

1403/03/20

1403/03/27

1403/04/03

1403/04/10

1403/04/17

1403/04/24

1403/04/31

1403/05/07

1403/06/25

 
 
جلسات روزهای یکشنبه از ساعت 9:30  لغایت 11 در سالن استاد هروآبادی (واقع در نیم طبقه هفتم) برگزار می شود.
Template settings