برنامه جلسات شورای آموزشی دانشکده
۶ ماهه اول سال ۱۴۰2

تاریخ

1402/01/20

1402/01/27

1402/02/10

1402/02/17

1402/02/24

1402/02/31

1402/03/07

1402/03/21

1402/03/28

1402/04/04

1402/04/11

1402/04/18

1402/04/25

1402/05/01

1402/05/08

1402/05/15

1402/05/22

1402/05/29

1402/06/05

1402/06/12

1402/06/19

1402/06/26

 
 
جلسات روزهای یکشنبه از ساعت 9:30  لغایت 11 در سالن استاد هروآبادی (واقع در نیم طبقه هفتم) برگزار می شود.
Template settings