برنامه جلسات شورای پژوهشی دانشکده ۶ ماهه اول سال ۱۴۰2
 
ردیف تاریخ
۱ ۱۴02/01/20
۲ ۱۴02/02/10
۳ ۱۴02/03/۰7
۴ ۱۴02/04/۰4
۵ ۱۴02/05/01
۶ ۱۴02/06/05
 
 

جلسات روزهای یکشنبه اول هرماه از ساعت 8 لغایت 8:۳۰ در محل سالن استاد هروآبادی برگزار می شود.
Template settings