برنامه جلسات شورای پژوهشی دانشکده ۶ ماهه اول سال ۱۴۰3
 
ردیف تاریخ
۱ ۱۴03/02/02
۲ ۱۴03/03/06
۳ ۱۴03/04/03
۴ ۱۴03/05/07
 
 

جلسات روزهای یکشنبه اول هرماه از ساعت 8 لغایت 8:۳۰ در محل سالن استاد هروآبادی برگزار می شود.
Template settings