آدرس: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، خیابان رشید یاسمی، کدپستی: ۱۹۹۶۷۱۳۸۸۳                                                           

تلفن: ۸۸۸۸۲۸۸۶- ۸۸۸۸۲۸۸۵- 43651000

فکس: ۸۸۲۰۱۹۷۸

پست الکترونیک: fnmiums.ac.ir

درصورت تماس با واحدهای مختلف دانشکده پیش شماره ۴۳۶۵۱ را به شماره های داخلی دانشکده اضافه نمائید.

 

ارتباط با مدیران

مدیر ملاقات حضوری شماره تماس پست الکترونیک
دکتر محمد عباسی؛ رئیس دانشکده همه روزه با هماهنگی قبلی
۸۸۲۰۱۸۸۰
۴۳۶۵۱۷۱۱
mohamad_abbasi55@yahoo.com
دریادخت مسرور؛ معاون آموزشی و امور بین الملل همه روزه با هماهنگی قبلی
 
۸۸۲۰۸۱۵۹
۴۳۶۵۱۷۱۴
education.fnmiums.ac.ir
international.fnmiums.ac.ir
دکتر لیلا امینی؛ معاون پژوهشی همه روزه با هماهنگی قبلی ۸۸۲۰۸۱۹۵
۴۳۶۵۱۷۰۸
Amini.l@iums.ac.ir
دکتر سکینه شریفیان؛ سرپرست معاونت اداری مالی همه روزه با هماهنگی قبلی ۴۳۶۵۱۷۲۱ sharifian.s@iums.ac.ir
مهری بزرگ نژاد؛ معاون دانشجویی فرهنگی همه روزه با هماهنگی قبلی ۴۳۶۵۱۷۱۹
۸۸۶۷۸۷۸۱
SCFNM@iums.ac.ir
دکتر آلیس خاچیان؛ مدیر گروه آموزشی داخلی جراحی همه روزه با هماهنگی قبلی ۸۸۸۸۲۸۸۶
۴۳۶۵۱۶۱۵
khachian.aiums.ac.ir
alicekhachianhotmail.com
دکتر مرضیه عادل مهربان؛ مدیر گروه مدیریت پرستاری/ گروه روانپرستاری همه روزه با هماهنگی قبلی

۸۸۸۸۲۸۸۵
43651817

adel.m@iums.ac.ir
دکتر مهناز شوقی؛ مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان همه روزه با هماهنگی قبلی ۸۸۸۸۲۸۸۵
۴۳۶۵۱۶۰۱
shoghi.miums.ac.ir
shoghimmahnazyahoo.com
دکتر لیلا امیری فراهانی؛ مدیر گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری همه روزه با هماهنگی قبلی ۸۸۸۸۲۸۸۵
۴۳۶۵۱815
l.amirifarahani@gmail.com
دکتر فریده باستانی؛ مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه همه روزه با هماهنگی قبلی ۸۸۸۸۲۸۸۵
۴۳۶۵۱۸۱۱
bastani.f@iums.ac.ir


 

نام شماره تماس پست الکترونیک
آزاده صابرزاده ۴۳۶۵۱۳۱۴ saberzadeh.a@iums.ac.ir
معصومه مرادیان ۴۳۶۵۱۳۱۳ moradian.m@iums.ac.ir
زهرا روزبهانی ۴۳۶۵۱۳۰۵  roozbahani.z@iums.ac.ir
فریبا قاسمی ۴۳۶۵۱۳۰۸  ghasemi.fari@iums.ac.ir
مریم ناطقی ۴۳۶۵۱۳۱۰  nateghi.mar@iums.ac.ir
مرضیه کرکچی ۴۳۶۵۱۳۰۹  korkchi.m@iums.ac.ir
نسرین محقق ۴۳۶۵۱۳۱۲  mohaghegh.na@iums.ac.ir
دکتر احمد مهدی زاده؛ مدیر تحصیلات تکمیلی ۴۳۶۵۱۲۲۳  ahmad.nu2005@gmail.com
دکتر فهیمه ثابتی؛ مدیر EDO ۴۳۶۵۱۷۰۹ 

دکتر مونا علی نژاد ۴۳۶۵۱180  alinejad.m@iums.ac.ir
دکتر راحله محمدی 43651316  mohammadirr1357@gmail.com
دکتر پریسا بزرگزاد ۴۳۶۵۱۱۷۸  bozorgzad.p@iums.ac.ir
p.bozorgzad@yahoo.com
معصومه عبدلی بیدهندی 43651101 research.fnm@iums.ac.ir
Template settings