• 1401/07/19 - 09:12
  • - تعداد بازدید: 120
  • - تعداد بازدید کنندگان: 116
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه سارا فرامرزیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری ویژه

6094.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه سارا فرامرزیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری ویژه

عنوان: ارزشیابی اثر آموزش مراقبت از تراکئوستومی بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

زهرا کاشانی نیا، استاد راهنما

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد مشاور

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/07/20 ساعت 12-10

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6094
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings