• 1401/07/04 - 10:34
  • - تعداد بازدید: 94
  • - تعداد بازدید کنندگان: 84
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه یعقوب علاوی حظی الخفاجی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

5628.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه یعقوب علاوی حظی الخفاجی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: Assessment of quality of life in people with diabetic foot ulcer admitted to teaching hospitals Babylon city 2022

فریبا نصیری زیبا، استاد راهنما

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد مشاور

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/07/06 ساعت 14-12

مکان: سالن شورای 2

لینک ورود به جلسه دفاع:      https://join.skype.com/zs0crNyJM1o8

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5628
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings