• 1401/09/02 - 08:41
  • - تعداد بازدید: 100
  • - تعداد بازدید کنندگان: 93
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال حسین جحیل دامج الصریفی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

7775.mp3 جلسه دفاع پروپوزال حسین جحیل دامج الصریفی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: Assessment of cancer patients’ satisfaction toward nursing care provided in the oncology wards of selected hospitals in Baghdad city: 2023

دکتر مریم احسانی، استاد راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/09/06 ساعت 13-11:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7775
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings