• 1401/05/11 - 08:59
  • - تعداد بازدید: 149
  • - تعداد بازدید کنندگان: 131
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع پروپوزال حیدر صاحب ساهی المحمد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان واحد بین الملل

3758.mp3 جلسه دفاع پروپوزال حیدر صاحب ساهی المحمد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان واحد بین الملل

عنوان: Perceived stress on parents of children with cancer in  basre hospital –Iraq. 2022

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 14014/05/10 ساعت 12-10

مکان: شورای 2

لینک اسکایپ:     https://join.skype.com/OOh5pXfpGDpz

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 3758
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings