مسئول حراست دانشکده: سرکار خانم تترپور 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: پرستاری

شماره تماس: ۸۸۷۷۳۰۸۰ داخلی۱۲۳

Template settings