منشی و مسئول دبیرخانه اداره آموزش: آرش مجیبیان
ش
ماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی 304
آدرس پست الکترونیک: 

شرح وظایف: 

 • ارسال نامه به گیرندگان برون سازمانی که از طریق پست، ایمیل، اتوماسیون اداری، فاکس، تحویل ارباب رجوع و یا غیره انجام می گیرد.
 • پاسخ گوئی مناسب به تماس های تلفنی و سئوالات حضوری مراجعان در چهارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی
 • ثبت اطلاعات نامه های رسیده و اختصاص تاریخ و شماره وارده به نامه در اتوماسیون اداری
 • وصول مدارک ارسالی دانشگاه از نامه بر و تحویل مدارک به نامه بر، جهت ارسال به دانشگاه
 • دریافت و ثبت درخواستهای دانشجویان در اتوماسیون
 • تحویل و دریافت پرونده ها و مکاتبات از قسمتهای مختلف اداره آموزش
 • اسکن مدارک مربوط به مکاتبات اداره آموزش
 • پرینت گواهی های اشتغال به تحصیل و نقش مهر و تحویل به دانشجو
 • اعلام به موقع درخواست ملزومات، وسایل و لوازم التحریر مورد نیاز به مسئول مربوطه
 • تکثیر سوالات امتحانی، نقش مهر و تحویل به مسئول مربوطه
 • مراقبت و نگهداری از سوابق موجود در بایگانی راکد و جاری و خودداری از تحویل دادن آن به اشخاص غیر مجاز
 • آماده نمودن پرونده یا سابقه درخواستی بر طبق دستور مسئول مربوط و تحویل آن به درخواست کننده با اخذ رسید
 • انجام دیگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق
Template settings