مسئول دفتر ریاست: مریم آبنوج

تلفن: ۸۸۲۰۱۸۸۰

تلفن داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۱۱

شرح وظایف:

  • تهیه جدول برنامه ها و هماهنگی جلسات و ملاقات روزانه رئیس دانشکده و تشریفات مربوطه
  • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعین
  • دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف رئیس
  • پیگیری جواب نامه ها از معاونین دانشکده طبق دستور و تهیه پیش نویس نامه ها ی ارجاعی
  • پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی مراجعین و انتقال آن به رئیس دانشکده "پس از طی سلسله مراتب معمول"
  • نظارت در بروز رسانی مطالب سایت دانشکده توسط معاونین
  • کنترل ایمیل های دریافتی و ارسال جواب ایمیل طبق دستور رئیس
Template settings