مسئول دفترمعاونت آموزشی و بین الملل: لیلا صابر

شماره تماس مستقیم: ۸۸۲۰۸۱۵۹

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۱۴

شرح وظایف:

  • هماهنگی و اعلام امور مربوط به برگزاری جلسات معاونت آموزشی دانشکده و تشریفات مربوطه، جلسات شورا و ...
  • هماهنگی و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای آموزشی
  • پاسخگویی به کلیه مراجعین بصورت حضوری و تلفنی
  • آماده کردن و تهیه پیش نویس نامه و پیگیری جواب نامه ها ی واحدهای تحت پوشش معاونت طبق دستور
  • بررسی و پیگیری مشکلات دانشجویان و انتقال آن به معاون آموزشی
  • دسته بندی کردن فایل های معاونت
  • پیگیری و بروز رسانی وب سایت فارسی و انگلیسی معاونت
  • پیگیری دقیق و انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی معاونت
  • تنظیم و بروز رسانی مستندات اعتبار بخشی آموزشی و تنظیم تفاهم نامه های معاونت
  • انجام سایر امور محوله از سوی معاون آموزشی
Template settings