مسئول دفتر معاونت پژوهشی: معصومه ایزدفر
پست الکترونیک: izadfar.m@iums.ac.ir
شماره تماس مستقیم:  ۸۸۲۰۸۱۹۵
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۰۶
شرح وظایف:

 • هماهنگی و انجام امور مرتبط با  برگزاری جلسات حوزه معاونت پژوهشی
 • تنظیم دستور جلسات  و صورتجلسه شورای پژوهشی برای بررسی و تاییدشورای پژوهش
 • بررسی و تایید نهایی مستندات طرح های پژوهشی درمرحله تسویه حساب
 • پاسخگویی به کلیه مراجعین بصورت حضوری و تلفنی
 • آماده کردن و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی از معاون پژوهشی
 • پیگیری جواب نامه ها از واحدهای تحت پوشش معاونت طبق دستور معاون پژوهشی دانشکده
 • بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های دریافتی از دانشجویان و انتقال آن به معاون پژوهشی
 • مرتب و دسته بندی کردن فایل های معاونت پژوهشی
 • پیگیری و بروز رسانی وب سایت فارسی و انگلیسی معاونت پژوهشی ماهانه
 • پیگیری اجرای برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی
 • هماهنگی برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی و جلسات راهبردی پژوهش در دانشکده
 • هماهنگی برگزاری گارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی
 • جمع آوری و پیگیری گزارش ماهانه واحدهای پژوهش دانشکده
 • جمع آوری و بروز رسانی  مستندات اعتبار بخشی پژوهشی در اعتبار بخشی  ها
 • تنظیم تفاهم نامه علمی و تحقیقاتی معاونت پژوهشی  دانشکده با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی
 • آماده سازی  پاور گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهشی
 • تنظیم و بروز رسانی  فرآیندهای حوزه معاونت پژوهشی
 • بررسی کامل بودن مستندات در سامانه پژوهشیار و امضا کاربرگ صحافی دانشجویان
 • دریافت روزانه نامه ها از اتوماسیون
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهشی

 

کارشناس  پژوهش: معصومه ایزدفر 
تلفن تماس: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۷۰۸
شرح وظایف:

 • بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سیستم پژوهشیاروانجام مکاتبات با مجری طرح جهت تکمیل فرایند ثبت طرح در سامانه پژوهشیار
 • ارسال طرح های مصوب شورای پژوهشی دانشکده بالای 25 میلیون تومان به شورای رنکینگ پژوهش دانشگاه
 • ارسال طرح های پژوهشی مصوب به کمیته اخلاق دانشگاه جهت اخذ تأییدیه
 • تنظیم قراردادهای طرح های زیر پانزده  میلیون و ارسال فرم قرارداد به مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • بررسی و پیگیری مقالات ناشی از طرح ها و کنترل تعهدات مجری بر اساس مفاد قرارداد
 • شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط با سیستم پژوهشیار
 • دریافت روزانه نامه ها از اتوماسیون
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهشی
Template settings