مسئول امور اداری: الناز کاشانی
شماره تماس: ۴۳۶۵۱۴۰۱ 

شرح وظایف: 

 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط.
 • تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی پیشنهاد آن به مرجع ذیربط جهت تائید
 • انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تشریک مساعی در تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای سازمان متبوع
 • راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیت‌های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی
 • ایجاد زمینه های مناسب برای جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص و کارآمد و نگهداری نیروهای لایق و شایسته موجود
 • شرکت در کمیته ها، سمینارها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار مقام محترم اداری و مالی دانشکده
 • هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها، هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده
 • صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی کارکنان برابر قوانین و مقررات استخدامی
 • نظارت بر حسن امور بانک های اطلاعاتی و تهیه آمار های پرسنلی
 • بررسی و کنترل نامه‌های تهیه شده و پاراف آنها
 • بررسی و رسیدگی به امور حضو و غیاب، عملکرد و ترفیعات
 • گردآوری قوانین و مقررات کارکنان و اعضاء هیات علمی
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به سیستم جامع پرسنلی
 • دریافت دستور و برنامه کار از معاونت اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • شرکت در جلسات و مطرح کردن خط مشی های اموراداری
 • نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی
 • تهیه گزارشات لازم و ارسال آنها جهت مافوق
 • تهیه و تنظیم قراردادها و شرکت در مناقصات
 • نظارت بر کلیه کارهای عمومی
Template settings