رئیس امور عمومی: لطیفه شیرکوند 
شماره تماس: ۴۳۶۵۱۸۰۱ 
شرح وظایف: 

 • دریافت دستور و برنامه کار از معاون اداری مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورهای لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
 • راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار وتعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی
 • بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کاشنارسی در مورد آنها
 • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق
 • پیشنهاد انتصاب ،انتقال، ترفیع، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد تحت نظارت به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقرات و قوانین مربوطه
 • شرکت در کمیته­ ها و جلسه­ های مختلف و تهیه گزارش های لازم
 • نظارت بر انجام فعالیت واحد تلفنخانه
 • نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات
 • نظارت و کنترل خدمات فنی و تأسیسات دانشکده
 • نظارت بر کلیه امور واحد انبار و اجرای کامل مقررات در انبارهای دانشکده
 • نظارت بر کلیه امور واحد کارپردازی و اجرای کامل مقررات در واحد فوق
 • نظارت بر کلیه امور واحد نقلیه و امور مربوط به سرویس های در اختیار
Template settings