رئیس امور مالی: مجتبی اعظمی
شماره تماس: ۴۳۶۵۱۴۱۵

شرح وظایف: 

 • دریافت دستور و برنامه کار از معاون اداری و مالی 
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشکده به دانشگاه
 • نظارت بر کلیه قراردادها جهت مطابقت با قوانین مالی و معاملاتی دانشگاه
 • راهنمایی پرسنل در انجام امور محوله
 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • تحویل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حساب ها و گزارش های مالی به امور مالی دانشگاه
 • اصلاح  صورتحساب های واخواهی شده
 • هماهنگی امور مربوط به درآمدهای اختصاصی
 • تهیه گزارش های مختلف برای مقام های مافوق و دانشگاه
 • بررسی و کنترل نامه های تنظیم شده داخلی و ارسالی
 • شرکت در جلسات مختلف و هماهنگی امور با قوانین مالی
 • هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی
 • انجام دیگر امور محوله برابر دستور مقام مافوق 
Template settings