مسئولین واحدهای دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر مشخص شده است:

 ردیف

واحد

مسئول

۱

رشد و بالندگی (توانمندسازی)

دکتر هما صادقی اول شهر

2

پاسجگویی اجتماعی و آموزش پاسخگو

دکتر لیلی بریم نژاد

3

برنامه ریزی درسی و آموزشی

لیلا نیسانی سامانی

4

آموزش مجازی و فناوری های نوین

دکتر کوروش جودکی

5

پژوهش در آموزش

دکتر منصوره فراهانی

6

ارزشیابی (دانشجو، هیئت علمی، درونی، برنامه) و جشنواره ها

دریادخت مسرور

7

اعتبار بخشی

دکتر شهره آقا سید میرزا

8

دانش پژوهی

دکتر فهیمه ثابتی  

9

کمیته دانشجویی (Student Committee)

دکتر حانیه غلام نژاد

10

استعداد درخشان

دکتر فاطمه غفرانی

Template settings