سوالات متداول دانشجویان کارشناسی

سوال: حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

پاسخ: هر دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحددرسی را انتخاب کند .


سوال: در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.

پاسخ: در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر ۲۴ واحد درسی باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.


سوال: آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

پاسخ: در صورت ضرورت  اخذ  حد اکثر ۵ واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.


سوال: حکم غیبت در امتحان چیست؟

پاسخ: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و در صورت موجه بودن (به تشخیصشورای آموزشی دانشگاه) آن درس حذف می گردد.


سوال: حداقل نمره قبولی درهر درس چند است؟

پاسخ: حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی ۱۰ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ۱۲ می باشد.


سوال: نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

پاسخ: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کلواحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.


سوال: در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟

پاسخ: میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، بهصورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.


سوال: دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

پاسخ: درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب، کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای از دورهکه باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.


سوال: چند درس می توان حذف اضطراری کرد؟

پاسخ: فقط یکی از درسهای نظری، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.


سوال: مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

پاسخ: دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.


سوال: حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟

پاسخ: حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ۱۴ می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است باید مجدداً بگذراند.


سوال: آیا بعد از ثبت نهایی نمره در سیستم سما، امکان تغییر نمره وجود دارد؟

پاسخ: خیر. پس از ثبت نهایی، نمره غیر قابل تغییر می باشد.

تنظیمات قالب