حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

هر دانشجو در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .

در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.

آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

 در صورت ضرورت اخذ حد اکثر 5 واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کارآموزی در عرصه بلامانع می باشد.

حکم غیبت در امتحان چیست؟

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است. و در صورت موجه بودن (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) آن درس حذف می گردد.

حداقل نمره قبولی درهر درس چند است؟

حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می باشد.

نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.

در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

چند درس می توان حذف اضطراری کرد؟

فقط یکی از درسهای نظری، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

پاسخ: دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از 2 نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

معرفی به استاد در چه شرایطی انجام می شود؟

دانشجو همراه با کارآموزی در عرصه می تواند تنها یکدرس که قبلا آنرا اخذ کرده و در کلاسهای مربوط حضور داشته ولی در امتحان شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده است با نظر دانشکده و استاد بدون حضور در کلاس از طریق معرفی به استاد، امتحان بدهد.

 آیا بعد از ثبت نهایی نمره در سیستم سما، امکان تغییر نمره وجود دارد؟

خیر. پس از ثبت نهایی، نمره غیر قابل تغییر می باشد.

 

Template settings