مسئول اساتید مشاور: دکتر سیده بتول حسن پور ازغدی
تلفن: ۴۳۶۵۱809
جایگاه و وظایف مسئول اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان

مسئول اساتید مشاور تحصیلی دانشجویی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده یا دانشگاه است که به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده، طی حکمی از طرف ریاست دانشکده به مدت ۲ سال منصوب و وظیفه برنامه ­ریزی و نظارت بر فعالیت­ های استادان مشاور را بر عهده دارد. مسئول اساتید مشاور تحصیلی زیر نظر معاون آموزشی دانشکده با شرح وظایف زیر فعالیت می ­کند.

شرح وظایف مسئول اساتید مشاور تحصیلی دانشجویی

  • تقسیم دانشجویان و تعیین استاد مشاور برای هر گروه از دانشجویان قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی.
  • دریافت برنامه حضور استادان مشاور و تعین ساعت مشاوره، در هر نیمسال تحصیلی و ارائه به اداره آموزش.
  • نظارت بر نحوه فعالیت استادان مشاور تحصیلی و دریافت گزارش عملکرد آنان در هر نیمسال تحصیلی.
  • جمع بندی فرم گزارش عملکرد تکمیل شده توسط استادان مشاور و ارسال به معاونت آموزشی.
  • انجام ارزیابی سالانه عملکرد استادان مشاور با نظرخواهی از دانشجویان، ارائه بازخورد به اساتید مشاور تحصیلی و ارائه گزارش نتایج به معاون آموزشی دانشکده.
  •  نیازسنجی و برگزاری کارگاه ­های آموزشی و توجیهی جهت استادان مشاور نظیر مشاوره، مهارت­های ارتباطی، روش های مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان، حداقل ۲ بار در سال.
  • برنامه­ ریزی و برگزاری جلسات ماهانه / دو ماهانه  با استادان مشاور، و ارائه گزارش به معاونت آموزشی دانشکده.
  • اطلاع رسانی کلیه آیین ­نامه ­ها و مقررات مربوطه به اساتید مشاور تحصیلی.
 
بر گرفته از آیین ­نامه استاد راهنمای تحصیلی، شورای عالی برنامه ­ریزی علوم پزشکی مورخ ۸۸/۰۲/۲۲
تنظیم: بهمن ۱۳۹۹ دفتر معاونت آموزشی دانشکده پرستاری مامایی
Template settings