مدیر دفتر توسعه آموزش: دکتر فهیمه ثابتی
تلفن: ۴۳۶۵۱۷۰۳
شرح وظایف:

 • تهیه برنامه عملیاتی EDO و پایش پیگیری انجام آن براساس زمانبندی
 • ارتقای توانمندهای اعضای هیئت علمی از طریق بررسی نتایج نیازسنجی و برگزاری کارگاه های داخل دانشکده
 • بهبود برنامه های آموزشی از طریق انجام ارزشیابی برنامه ها در دانشکده ها به طور دوره ای
 •  ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده
 •  تأئید و گزارش گیری سیستم سعاد به صورت ماهانه جهت ترفیع پایه سالانه
 • ارزشیابی اعضای هیأت علمی در هر نیمسال تحصیلی
 • مسئول کمیته پایش دانشکده
 • پاسخگویی به مشکلات آموزش مجازی و آموزش پاسخگو
 • همکاری در فرآیند اعتبار بخشی و رتبه بندی آموزشی

 

مسئول دفتر، دفتر توسعه آموزش: فریبا فهمیده
تلفن: ۴۳۶۵۱۷۰۳
شرح وظایف: 

 • پاسخگویی به مراجعین (حضوری و غیر حضوری)
 • انجام امور مربوط به جلسات دفتر توسعه آموزش
 • پیگیری مکاتبات صادره و وارده از طریق سیستم سازمان مجازی معاونت
 • جمع آوری طرح درس ها، طرح دوره ها و Logbook گروه های آموزشی
 • انجام امور ترفیع پایه سالانه اعضاء هیئت علمی
 • هماهنگی و برگزاری امور مربوط به کارگاه ها و صدور گواهی
 • انجام امور مربوط به ارزشیابی اساتید
 • بایگانی مستندات
 • سایر امور محوله از سوی مافوق
Template settings