مسئول آموزش مداوم پرستاری و مامایی: دکتر مونا علی نژاد
alinejad.miums.ac.ir

شماره تماس: ۴۳۶۵۱۰۰۰
شرح وظایف:

 • تعیین نیاز‌های آموزشی شاغلین حرفه‌های پرستاری و مامایی با استفاده از شیوه های علمی
 • اولویت بندی برنامه های آموزش مداوم براساس نیازسنجی
 • پیگیری درخواست امتیاز برای برنامه های آموزش مداوم
 • برنامه ریزی و اجرای سمینار، همایش و کارگاه در حیطه‌های مختلف مربوط به حرفه های پرستاری و مامایی
 • اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و مدون براساس نیازسنجی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش مداوم پرستاری و مامایی
 • پیگیری درخواست اعضای هیئت علمی برای دبیرعلمی برنامه های آموزش مداوم
 • هماهنگی با معاونت آموزشی دانشکده در فرایندهای جاری و گزارش مستمر عملکرد آموزش مداوم به آن معاونت
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش مداوم پرستاری و مامایی به صورت مجازی

 

کارشناس دفتر: بهاره افشار
شماره تماس: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷20

شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به ارزشیابی و آنالیز اطلاعات برنامه های آموزشی و سمینارهای آموزشی و برنامه های مجازی E-Learning
 • برنامه ریزی دوره های آموزشی از قبیل کنگره و کارگاه به صورت حضوری و مجازی
 • انجام امور مربوط به برنامه ریزی، پیگیری، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی
 • نیاز سنجی آموزشی از ذینفعان قبل از سال جدید (سالانه)
 • برنامه ریزی بر اساس اولویت های موجود در نیاز سنجی و اجرای دوره آموزشی
 • ارزشیابی و تحلیل کیفیت دوره آموزشی و کارگاه  و ارائه بازخورد به دبیر کارگاه
 • انجام امور مالی دوره های آموزشی و پیگیری پرداخت حق الزحمه ارائه دهندگان کارگاهها با ارائه گزارش مالی هر سه ماه یک بار
 • نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی با هماهنگی با مسئولین مربوطه نظیر مسئول دفتر برنامه ریزی، مسئول IT و غیره
Template settings