مسئول: معصومه ایزدفر
تلفن: ۴۳۶۵۱708
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، زیر مجموعه مدیریت توسعه فناوری سلامت است که در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد. هدف اصلی این واحد در دانشکده پرستاری و مامایی، تسهیل و تسریع فرآیند انتقال نتایج طرح های تحقیقاتی به مخاطبین و ذینفعان، در جهت بهبود وضعیت سلامت مردم و ارتقای خدمات و محصولات بهداشتی درمانی است.

 
فعالیت ها:
  • آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی
  • ارزیابی دانشکده و مراکز تحقیقاتی مرتبط از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی
  • کمک به انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
  • اعلام نظر در مورد طرح های ترجمان دانش ارائه شده در دانشکده در سیستم پژوهشیار
  • برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیت های ترجمان دانش

 

جلسات مشترک با واحد ترجمان دانش مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی برگزار می شود.

Template settings