مسئول دفتر معاونت اداری و مالی: مریم آبنوج

شماره تماس مستقیم: ۸۸۲۰۱۸۸۰

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۱۱
شرح وظایف:

  • پاسخگوی به تلفنها و مراجعین
  • ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها
  • آماده نمودن سوابق و مستندات مربوط به جلسات
  • تهیه برخی از نامه ها، گزارشات جداول و فرم های مورد نیاز
  • تنظیم اوقات جلسات که در دفترمعاون مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات
  • پیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارایه گزارش لازم به ایشان
Template settings