به نام خدا

معاونت اداری و مالی دانشکده وظیفه تأمین، حفظ و صیانت نیروی انسانی را بر عهده دارد. این حوزه ماموریت دارد همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی تلاش کرده و براساس سیاست ها و برنامه های مصوب و از طریق کسب، تأمین و تخصیص منابع مالی و ارائه خدمات، تسهیلات و  امکانات اداری، مالی، رفاهی و خدماتی دیگر واحدهای دانشکده را در جهت ایفای مأموریت های خود پشتیبانی نماید. این حوزه با توانمندسازی سرمایه های سازمانی، افزایش انگیزه در پرسنل بخش، استفاده بهینه از منابع و تجهیزات و تحول در برنامه ها سعی در فراهم کردن شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری، تحول و نوآفرینی سرمایه های سازمانی دارد.

واحدهای حوزه معاونت اداری مالی عبارتند از مدیریت امور مالی شامل ادارات اموال –حسابداری–دریافت و پرداخت –تعهدات و اعتبارات و رسیدگی به اسناد.–مدیریت امور اداری شامل ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان، دبیرخانه، تدارکات و انبار، تأسیسات و نگهداری، خدمات، نقلیه، دفتر نظارت بر امور قراردادها و واحد انفورماتیک و شبکه

 

معاون اداری و مالی: دکتر سکینه شریفیان
تلفن تماس: ۸۸۲۰۱۸80- ۴۳۶۵۱۷۲۱
پست الکترونیک: sharifian.siums.ac.ir

 

شرح وظایف:

 • کسب خط مشی و دستور العمل اجرائی و برنامه کلی در مورد امور اداری و مالی از ریاست دانشکده
 • برنامه‌ریزی برای تحقق و اجرای سیاست‌های دانشگاه در زمینه امور اداری، عمومی و مالی
 • تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمائی آنان، نظارت بر تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی در زمینه تسهیل و تسریع امور اداری و عمومی مربوط
 • نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارائه گزارش به مقامات مافوق در صورت لزوم
 • نظارت بر برنامه‎ریزی‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات و تأسیسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مقام مافوق در این زمینه
 • نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی، دبیرخانه و بایگانی
 • نظارت بر تحقق شرح خدمات قراردادهای واگذاری کار و انجام خدمات اداری و عمومی و رسیدگی به تخلفات و یا شکایات مربوط
 • برگزاری و تشکیل جلسات و کمیسیون‌هایی در زمینه رسیدگی به مشکلات اداری و امور عمومی کارکنان و دانشکده و ارائه پیشنهادهای مؤثر در این زمینه
 • نظارت بر نحوه ورود و خروج کارکنان و تهیه گزارش‌های تحلیلی موردی و ادواری
 • ایجاد ساز و کارهای مناسب در زمینه احقاق حقوق کارکنان و ارتقاء گروه یا ترفیع و یا سایر پاداش‌ها و تشویق‌های مربوط
 • اتخاذ تدابیر لازم و پیشنهاد طرحهای اصلاحی به منظور بهبود امور اداری ومالی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
Template settings