بنام خدا

با استناد به سیاست های کلی علم و فن آوری و برنامه راهبردی دانشگاه، دانشکده پرستاری و مامایی در تلاش است مبتنی بر ارزش ها و اخلاق در حوزه پژوهش، اولویت و نیازهای ملی درحوزه پرستاری و مامایی شناسایی و از طریق توسعه شبکه های علمی فرا دانشکده ای و دانشگاه ها در جهت توسعه دانش پرستاری و مامایی و همچنین تحقیقات کاربردی تلاش می نماید. در همین راستا ساختار فرآیند معاونت پژوهشی در جهت دستیابی به اهداف، متشکل از شورای پژوهشی دانشکده، شورای تخصصی پژوهشی گروه ها و زیر مجموعه آن می باشد. همچنین جهت تربیت پژوهشگر جوان کمیته پژوهشی دانشجویی مشغول به فعالیت های توانمندی دانشجویان و تحقیق می باشند. واحد کتابخانه و انفورماتیک نیز مسئولیت پشتیبانی در امر پژوهش را به عهده دارند.

 

معاون پژوهشی: لیلا امینی (دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی)
تلفن تماس: ۸۸۲۰۸۱۹۵- ۴۳۶۵۱۷۰۸
پست الکترونیک: amini.l@iums.ac.ir

شرح وظایف:

 • تدوین بر نامه استراتژیک و عملیاتی پژوهشی در  دانشکده
 • تهیه و تدوین مستندات اعتبار بخشی پژوهشی
 • برنامه ریزی جهت توسعه پژوهش دانشکده
 • ارتباط با گروه های آموزشی به منظور ارتقاء فرآیند پژوهش  در دانشکده
 • تعیین الویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
 • نیاز سنجی کارگاه های پژوهشی و هماهنگی جهت برگزاری آن
 • شرکت در جلسات شورای معاونین تحقیقات و فن آوری  دانشگاه و دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای انجام امور اعم از بخش های فن آوری اطلاعات، انفورماتیک  ، کتابخانه  و روز آمد شدن واحد های تحت پوشش حوزه معاونت  پژوهشی
 • پایش فعالیت های پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده
 • زمینه سازی توسعه ارائه خدمات مشاوره ای در فعالیت های پژوهشی
 • نظارت بر ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر  
 • نظارت و برنامه ریزی بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی و فراهم نمودن زمینه های فعالیت و مشارکت دانشجویان در امر پژوهش
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده ، دانشگاه 
Template settings