مسئول کارگزینی: لیلا فضائلی
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۴۰۳

شرح وظایف:
 • کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تأئید پیشنویس مکاتبات اداری و استخدامی و احکام حقوقی و سایر امور مربوط به کارگزینی و نظارت بر تهیه و تنظیم آنها حسب مورد
 • بررسی شکایات استخدامی کارکنان و شکایات واصله از مراجع قضایی و تهیه لوایح دفاعی طبق مقررات
 • پیش بینی و پیشنهاد لوازم و تجهیزات پرسنلی مورد نیاز در واحد محل خدمت و پیگیری لازم برای تأمین و رفع موانع احتمالی تأمین احتیاجات مربوطه 
 • انجام امور برنامه ریزی و سرپرستی واحد کارگزینی و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی
 • تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها ، مشکلات جهت سرپرست مربوطه
 • انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

کارگزین: ایما اکرامی
شماره تلفن: 43651404

شرح وظایف:

 • انجام کلیه مکاتبات مربوطه
 • بررسی پرونده اعضاء هیئت علمی + چیدمان
 • انجام امور مربوط به درخواست های اعضاء هیئت علمی، گواهی اشتغال، اخذ مدرک و ...
 • انجام امور مربوط به مرخصی بدون حقوق اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به اصلاح سیستم پرسنلی اعضاء هیئت علمی
 • صدور کلیه احکام اعضاء هیئت علمی (اعم از افزایش حقوق سالانه، افزایش فوق العاده مدیریت، ارتقاء مرتبه، ترفیع پایه، مرخصی بدون حقوق، ماموریت آموزشی، ....)
 • انجام امور مربوط به برقراری و یا حذف کمک هزینه عائله مندی اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به برقراری و یا حذف کمک هزینه اولاد اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به احتساب سنوات اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به اعمال مدرک اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به بازنشستگی اعضاء هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به انتقال سوابق اعضاء هیئت علمی
 • بررسی پرونده کارکنان
 • انجام امور مربوط به درخواست های کارکنان
 • انجام امور مربوط به مرخصی بدون حقوق کارکنان
 • اصلاح سیستم پرسنلی کارکنان
 • صدور کلیه احکام کارکنان (اعم از افزایش حقوق سالانه، افزایش فوق العاده مدیریت، ارتقاء رتبه، ارتقاء طبقه، مرخصی بدون حقوق، ماموریت آموزشی، ....)
 • انجام امور مربوط به برقراری و یا حذف کمک هزینه عائله مندی کارکنان
 • انجام امور مربوط به برقراری و یا حذف کمک هزینه اولاد کارکنان
 • انجام امور مربوط به احتساب سنوات کارکنان
 • انجام امور مربوط به اعمال مدرک کارکنان
 • انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان
 • انجام امور مربوط به انتقال سوابق کارکنان
 • انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه
 • انجام امور مربوط به ارتقاء پایه
 • سایر امور محوله

مسئول دبیرخانه: فرنوش رهنمائی
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۳۱۹
پست الکترونیک: rahnamaee.fiums.ac.ir

شرح وظایف:
 • اسکن و شماره کردن نامه های وارده و ثبت دستی شماره بر روی فیزیک نامه و ارسال نامه های وارده به واحدهای مربوطه در دانشکدهارسال نامه داخلی به خارج از دانشکده
 • انجام فکس های دانشکده، دریافت فکس های وارده، ورود به سیستم و ارسال به واحد مربوطه
 • جمع آوری نامه های واحدهای دانشکده در طول روز (۳ نوبت)، جابجایی و انتقال نامه های بین واحدهای دانشکده
 • گرفتن امضای قراردادهای محرومیت از مطب از فرد مربوطه، ارسال قراردادهای محرومیت از مطب به دفتر ریاست دانشکده جهت امضا سپس اسکن و شماره کردن قراردادهای محرومیت از مطب و ثبت دستی شماره بر روی قراردادها، ارسال یک نسخه از قراردادهای محرومیت از مطب به واحد حسابداری و بایگانی
 • اسکن و شماره کردن قراردادهای دانشکده با شرکت ها و ثبت دستی شماره بر روی قراردادها
 • تشکیل پرونده و مرتب سازی زونکن قراردادهای دانشکده
 • گرفتن امضای تفاهم نامه های آموزشی بین دانشکده و بیمارستان ها و مراکز آموزشی، اسکن و شماره کردن تفاهم نامه های آموزشی و ثبت دستی شماره بر روی تفاهم نامه ها
 • ارسال پیوست های نامه های اداری به واحدهای دانشگاه
 • ارسال پرونده های پرسنلی درخواستی دانشگاه
 • پرینت و مهر کردن گواهی های اشتغال به کار، گواهی های کسر از حقوق، گواهی های ضمانت افراد و تحویل آن
 • پست کردن نامه های دریافتی از واحدها و دریافت نامه های پستی و ارسال به واحد مربوطه
 • دریافت صورت جلسات و اخذ امضا قبل از شروع جلسات بعدی
 • بررسی و دسته بندی پرونده های قدیمی دبیرخانه و تهیه زونکن های جدید و مرتب کردن فایل های قدیمی

نامه رسان خارجی: پرویز میرزایی 

نامه رسان داخلی: اکرم صالحی

شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۳۱۷

مسئول حضور و غیاب: فیروزه نقره
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۴۰۰
شرح وظایف:
 • محاسبه و گزارش ماهانه ورود و خروج اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و قراردادی و ثبت در جدول عملکرد سالانه
 • محاسبه مرخصی جهت اعلام مانده مرخصی سالانه و صدور ابلاغ مانده مرخصی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی و پیمانی و اعلام مانده مرخصی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی بازنشسته جهت بازخرید
 • تهیه کارکرد ماهانه لیست غذا و مسکن اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی، کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی با هماهنگی مسئول کارگزینی و کارشناس آمار
 • دریافت تائیدیه گواهی کارکرد اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی مأمور در دانشکده از معاونت مربوطه و تهیه نامه گواهی کارکرد اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی مأمور در دانشکده
 • بررسی استعلاجی اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی و اعلام مرخصی ها جهت صدور نامه به دانشگاه و صدور حکم مرخصی استعلاجی
 • اصلاح درخواست های سیستمی مرخصی، مأموریت و ورود و خروج کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی با تائیدیه معاونت مربوطه
 • دریافت گزارش غیبت های سیستمی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی و اعلام به معاونت مربوطه
 • راهنمایی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی جهت اصلاح سیستم حضور و غیاب
 • تهیه لیست های پرداخت بن های غیر نقدی جهت مناسبت ها برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • محاسبه مرخصی بانوان دارای شرایط خاص، مرخصی استحقاقی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی به صورت ماهانه و محاسبه مرخصی و صدور ابلاغ مانده کارکنان رسمی و پیمانی جهت اعلام مانده مرخصی سالانه
 • دریافت تائیدیه گواهی کارکرد کارکنان رسمی، پیمانی مأمور در دانشکده از معاونت مربوطه و تهیه نامه گواهی کارکرد کارکنان رسمی و پیمانی مأمور در دانشکده
 • بررسی استعلاجی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و اعلام مرخصی ها جهت صدور نامه به دانشگاه و صدور حکم مرخصی استعلاجی
 • بررسی مرخصی های پاداش کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با لیست پاداش تائید شده امتحانات
 • تعریف دانشجویان دکترا در سیستم حضور و غیاب دانشجویان، گزارشگیری ماهانه ورود و خروج دانشجویان دکترا و ارسال به معاونت آموزشی
 • بررسی استعلاجی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و اعلام مرخصی ها جهت صدور نامه به دانشگاه و صدور حکم مرخصی استعلاجی

رابط رفاهی: زهرا اسکندری
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۴۰۶

شرح وظایف:
 • دریافت بخشنامه پرداخت حق البسه به پرسنل مشمول و تهیه جدول پرسنل مشمول دریافت حق البسه با توجه به قانون مربوطه
 • دریافت نامه های تسهیلات و اطلاع رسانی، آموزش و کمک به تکمیل سامانه رفاهی به کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • انجام امور مربوط به تسهیلات اقامتی جهت کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • انجام امور مربوط به تسهیلات وام قرض الحسنه، کارت اعتباری و غیره کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • اطلاع رسانی، تهیه نامه تائید امضاء و اثر انگشت وام گیرنده و ضامن، مرتب سازی پرونده های وام کارکنان، پیگیری از بانک جهت دریافت وام رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • دریافت نامه و صدور اطلاعیه جهت دانش آموزان ممتاز، اخذ کارنامه و گواهی های تحصیلی، اسکن مدارک و عکس های، تهیه نامه و ارسال مدارک و هماهنگی با دانشگاه، اخذ و تحویل جوایز فرزندان کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • بررسی اکسل ثبت نامه های بیمه تکمیلی، تائید و پاسخ به نامه های تائیدیه، هماهنگی با دانشگاه در خصوص مشکلات بیمه تکمیلی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • دریافت اطلاعات ایثارگران و اعلام مشخصات، تهیه نامه ارسال اطلاعات ایثارگران کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی
 • امور مریوط به کارت های بن غیر نقدی، تهیه نامه درخواست فراموشی رمز کارت، صدور کارت مجدد، مراجعه به بانک و دریافت کارت، هماهنگی با بانک جهت فعال سازی پیامک بن کارت کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهداتی

بایگان: حوریه شاه حسینی
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۴۱۳

شرح وظایف:
 • پرینت مکاتبات دریافتی از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهدات خدمت
 • بایگانی مکاتبات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهدات خدمت
 • به روزرسانی کلیه پرونده های کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهدات خدمت
 • برگ شمار نمودن کلیه پرونده های کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهدات خدمت
 • تحویل سوابق در خواستی از پروندهای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهدات خدمت
 • بایگانی احکام و محرومیت از مطب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهدات خدمت
 • بایگانی ابلاغ های مانده مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی، اعضاء هیئت علمی رسمی، پیمانی و تعهدات خدمت
 • بررسی پرونده های راکد در پاسخگویی به رای های دیوان ارسالی به دانشگاه
 • اعلام آمارها درخواستی از پرونده های جاری و راکد دانشکده
 • بایگانی بخشنامه های ارسال شده از دانشگاه
 • گرفتن امضای احکام پیمانی، قراردادی و تعهداتی از فرد مربوطه
Template settings