حسابدار (حقوق و دستمزد): شهلا شیرخان
تلفن: 43651250
شرح وظایف: 

 • محاسبه و تنظیم لیست حقوق و تهیه فایلها و گزارشات کسورات بیمه ای و بارگذاری در درگاه های مربوطه
 • محاسبه و تنظیم لیست حق التدریس و حق تمام وقتی اساتید به همراه مستندات مربوطه
 • محاسبه و تنظیم لیست دیون پرسنلی و لیست ذخیره بازخرید سنوات و مرخصی اعضای هیات علمی و پرسنل رسمی و پیمانی بر اساس احکام صادره
 • تنظیم مکاتبات و بررسی اسناد و فیش های واریزی کارگاه های آموزش مداوم و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه
 • تهیه نامه ها، طبق دستورالعمل ها و... ارجاعی از سوی مقام مافوق

حسابدار (دفتردار): فرزانه مهجوری
تلفن: 43651410
شرح وظایف:

 • صدورکـلیه اسناد حسابداری دانشکده اعم از تنخواه گردانها، اموال و داراییهای ثابت خریداری شده و فروش رفته، درآمدها و فروش، حقـوق و دستمزد، اسناد اصلاحی، و اعلام نواقص موجود در مستندات ارسالی به واحدها یا اشخاص ارجاع دهـنده
 •  تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه سند به رئیس امور مالی در فاصله زمانی تعیین شده
 •  تهیه گزارشات لازم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالی دانشکده و ارائه به رئیس امور مالی
 •  رسیدگی به حساب های بانکی دانشکده و تهیه صورت مغایرت بانکی و تفریغ بصورت ماهانه
 •  بررسی وصول و واریز درآمدهای اختصاصی به حساب غیر قابل برداشت
 •  تهیه نامه وانجام امور ارجاعی از سوی رئیس امور مالی
 •  کنترل تنخواه گردان پرداختی به کارپردازی و موازنه های مالی بودجه جاری، عمرانی، اختصاصی و غیره
 • هماهنگی و همکاری با حسابرسان دانشگاه به منظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقای کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها
 •  همکاری با مدیر مالی جهت عملیات بستن حساب ها در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورت ها و گزارشات میان دوره ای
 •  کنترل اصالت قانونی مستندات پیوست سند حسابداری و صحت مبالغ و عدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آنها و تطبیق پرداخت ها با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و استانداردها و رویه های موجود

حسابدار (رسیدگی): کبری رفعتی
43651416
شرح وظایف:

 • رسیدگی به کلیه اسناد هزینه ای حسابداری و حقوق و دستمزد پرسنل برابر مقررات و دستورالعملهای جاری
 • رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام نظر در خصوص پیش نویس قراردادها درتطابق آنها با قوانین و مقررات مالی و سایر ضوابط
 • پیگیری امور مربوط به رفع نقص و واخواهی اسناد هزینه ای که از سوی کارشناس ممیزی دانشگاه مورد ایراد قرار گرفته است
 • رسیدگی بر اسناد مالی مبنی بر ضمایم مدارک پیوستی و مطابقت با دستورالعملهای مالی و معاملاتی دانشگاه
 • رسیدگی بر اسناد مالی از نظر ثبت اسناد بر اساس سیستم نوین مالی و بایگانی اسناد مالی سال جاری
 • تهیه پرونده های مربوط به قراردادها ،اخذ ضمانتنامه های حسن اجرای تعهدات، مفاصا حساب، بیمه تامین اجتماعی و ارسال ضمانتنامه طی نامه ای به دانشگاه

امین اموال: عباس سیروش
تلفن: 43651411
شرح وظایف:

 • نگهداری حساب کلیه اموال منقول ابواب جمعی و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال بر اساس آئین نامه اموال دولتی تحت نظر رئیس امور مالی
 • اقدام لازم در مورد نصب شماره برچسپ اموال و ثبت شماره آن در دفتر سیاهه اموال، کنترل کلیه اموال، اثاثیه و ابواب جمعی واحد ها و تهیه 2 نسخه فهرست اثاثیه و لوازم هر اتاق جهت تحویل به کارمند مربوط و الصاق یک نسخه از آن در هر اتاق و نگهداری سوابق نزد خود
 • ارسال صورتحسابهای اموال به اداره اموال دانشگاه پس از گواهی رئیس امور مالی بر طبق مقررات تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال
 • صدور پروانه خروج برای اموالی که ابواب جمعی جمعدار ها خروج آنها ضرورت پیدا می کند
 • تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به اداره ذیربط برای کسب اجازه فروش و همچنین صدور دستور حذف پس از فروش اموال و ارسال کلیه مدارک فروش و حذف به اداره اموال دانشگاه
 • تحویل اموال ابواب جمعی به رئیس امور مالی جدید با نظارت ذیحساب و بر طبق قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی
 • بایگانی اسناد مالی راکد
Template settings