نحوه نگارش وابستگی سازمانی در تولیدات و انتشارات علمی
 از اساتید، دانشجویان و کارشناسان تقاضا می شود در تمامی انتشارات خود (اعم از مقاله، کتاب، سخنرانی، پوستر و...) وابستگی سازمانی را به صورت زیر درج نمایند.

 

موارد (به طور مثال) درج صحیح آدرس وابستگی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
به صورت کلی Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
با همراهی مرکز Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
با همراهی گروه و دانشکده Midwifery and Reproductive Health Department, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
با همراهی مرکز، گروه و دانشکده Nursing Care Research Center, Midwifery and Reproductive Health Department, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
با همراهی مرکز، بیمارستان، گروه و دانشکده Nursing Care Research Center, Shafa Hospital, Midwifery and Reproductive Health Department, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
گروه آموزشی مامایی و  بهداشت باروری Department of Midwifery & Reproductive Health
 گروه آموزشی داخلی جراحی Department of Medical Surgical Nursing
گروه آموزشی پرستاری کودکان Department of Pediatric Nursing
 گروه آموزشی بهداشت جامعه Department of Community Health Nursing
 گروه آموزشی مدیریت پرستاری Department of Nursing Management
 گروه آموزشی روانپرستاری  Department of Psychiatric Nursing
Template settings