بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلات فرهنگی)

 

ماده ۱۵- شورای آموزشی

الف- تعریف شورای آموزشی: در هر دانشکده که دارای سه گروه آ موزشی یا بیشتر باشد، شورای آموزشی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

 • رئیس دانشکده
 • معاونان دانشکده
 • مدیران گروه های آموزشی دانشکده

ب – وظایف شورای آموزشی دانشکده

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابلاغ می گردد.
 • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
 • بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدیدی و پیشنهاد آن به شورا برای تکمیل اعضای هیات علمی هر گروه
 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی
 • بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
 • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه
Template settings