کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): فریبا قاسمی

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۳۰۸
آدرس پست الکترونیک: ghasemi.fariiums.ac.ir
مسئول دوره:

 • ارشد: سلامت جامعه نگر ورودی ۹۵
 • ارشد: مامایی، مشاوره در مامایی، اورژانس، سالمندی، سلامت جامعه نگر ورودی ۹۶
 • ارشد: مامایی، مشاوره در مامایی، سالمندی، سلامت جامعه ورودی ۹۷
 • ارشد مامایی ورودی ۹۸
 • ارشد: مامایی، مشاوره در مامایی و پرستاری سلامت جامعه ورودی ۹۹
 • دکترا: ورودی ۹۵
 • دکترا: ورودی ۹۸

شرح وظایف:

 • اعلام عدم مراجعه پذیرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان
 • برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
 • پیگیری ثبت نمرات در سما توسط اساتید
 • بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر ترم
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط تشویق
 • اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی، مهمان و تغییر رشته
 • انجام ارزشیابی اساتید محوله از EDO
 • تهیه معرفی نامه پژوهشی
 • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، مهمان ترم، مهمان تکدرس، تغییر رشته، انصراف دائم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • مکاتبات مربوط به صدور کارت المثنی
 • ارسال گواهی های پزشکی به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأیید
 • پیگیری نمرات دانشجویان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجویانی که به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب مراجعه نمی نمایند
 • اعلام اسامی فارغ التحصیلان و رتبه های تحصیلی ایشان به منظور شرکت در جشن فارغ التحصیلی
 • تهیه و تنظیم آمار دانشجویان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان ودرصورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات از دانشگاه
 • تهیه وتنظیم حکم مقرری دستیاری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به دفاع ازپروپوزال و پایان نامه و مکاتبات مربوطه
 •  دریافت پایان نامه صحافی شده و ارسال به مرکز اسناد
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...همکاری با دفتر برنامه ریزی در خصوص تنظیم برنامه های هفتگی
 • پاسخ دهی به نامه های ارسالی از دانشگاه
 • ارسال مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی به ذینفعان
 • تهیه پوشه آزمون جامع و مجری برگزاری در روزهای آزمون
 • پیگیری در خصوص مسایل آموزشی دانشجویان بین الملل
 • پیگیری موارد مربوط با حق التدریس اساتید بین المل

کارشناس آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مریم ناطقی

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۳۱۰
آدرس پست الکترونیک: nateghi.mariums.ac.ir
مسئول دوره:

 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، سلامت جامعه، روان پرستاری ورودی ۹۵
 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، سلامت جامعه، روان پرستاری ورودی ۹۶
 • ارشد: اورژانس، مدیریت، توانبخشی ورودی ۹۸
 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، روان پرستاری ورودی ۹۹
 • دکترا ورودی ۹۲
 • دکترا ورودی ۹۳
 • دکترا ورودی ۹۷

شرح وظایف:

 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان
 • اعلام عدم مراجعه پذیرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
 • پیگیری ثبت نمرات در سما توسط اساتید
 • بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر ترم
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط تشویق
 • اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی، مهمان و تغییر رشته
 • انجام ارزشیابی اساتید محوله از EDO
 • تهیه معرفی نامه پژوهشی
 • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، مهمان ترم، مهمان تکدرس، تغییر رشته، انصراف دائم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • مکاتبات مربوط به صدور کارت المثنی
 • استخراج و اعلام به موقع  لیست دانشجویان مشروطی به مسئول اساتید مشاور تحصیلی و صدور اخطار مشروطی
 • ارسال گواهی های پزشکی به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأیید
 • پیگیری نمرات دانشجویان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجویانی که به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب مراجعه نمی نمایند
 • اعلام اسامی فارغ التحصیلان و رتبه های تحصیلی ایشان به منظور شرکت در جشن فارغ التحصیلی
 • تهیه و تنظیم آمار دانشجویان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان ودرصورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات از دانشگاه
 • رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور و تکمیل فرم های انگلیسی
 • تهیه وتنظیم حکم مقرری دستیاری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • تصحیح اوراق امتحانی با کمک نرم افزار خوانا و سپس ارسال به واحد ارزشیابی EDOجهت تحلیل سوالات امتحانی
 • انجام کلیه امور مربوط به دفاع ازپروپوزال و پایان نامه و مکاتبات مربوطه
 •  دریافت پایان نامه صحافی شده و ارسال به مرکز اسناد
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...
 • همکاری با دفتر برنامه ریزی در خصوص تنظیم برنامه های هفتگی
 • پاسخ دهی به نامه های ارسالی از دانشگاه
 • ارسال مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی به ذینفعان
 • تهیه پوشه آزمون جامع و مجری برگزاری در روزهای آزمون

کارشناس آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مرضیه کرکچی

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۰۹
آدرس پست الکترونیک: korkchi.miums.ac.ir
مسئول دوره:

 • ارشد: روان پرستاری ورودی ۹۴
 • ارشد: سالمندی، مامایی، مشاوره در مامایی ورودی ۹۵
 • ارشد: مدیریت، توانبخشی، ویژه، ویژه نوزادان ورودی ۹۶
 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، روان پرستاری ، ویژه ورودی ۹۷
 • ارشد: سالمندی، ویژه نوزادان، مشاوره در مامایی ورودی ۹۸
 • ارشد: مراقبت های ویژه ورودی ۹۹
 • دکترا ورودی ۹۴
 • دکترا ورودی ۹۶
 • دکترا ورودی ۹۹

شرح وظایف:

 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان
 • اعلام عدم مراجعه پذیرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
 • پیگیری ثبت نمرات در سما توسط اساتید
 • بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر ترم
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط تشویق
 • اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی، مهمان و تغییر رشته
 • انجام ارزشیابی اساتید محوله ازEDO
 • تهیه معرفی نامه پژوهشی
 • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، مهمان ترم، مهمان تکدرس، تغییر رشته، انصراف دائم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • مکاتبات مربوط به صدور کارت المثنی
 • استخراج و اعلام به موقع  لیست دانشجویان مشروطی به مسئول اساتید مشاور تحصیلی و صدور اخطار مشروطی
 • ارسال گواهی های پزشکی به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأیید
 • پیگیری نمرات دانشجویان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجویانی که به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب مراجعه نمی نمایند
 • اعلام اسامی فارغ التحصیلان و رتبه های تحصیلی ایشان به منظور شرکت در جشن فارغ التحصیلی
 • تهیه و تنظیم آمار دانشجویان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان و در صورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات ازدانشگاه
 • پیگیری پرداخت شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد شهریه پرداز
 • تهیه و تنظیم حکم مقرری دستیاری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به دفاع ازپروپوزال و پایان نامه و مکاتبات مربوطه
 •  دریافت پایان نامه صحافی شده و ارسال به مرکز اسناد
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...
 • همکاری با دفتر برنامه ریزی در خصوص تنظیم برنامه های هفتگی
 • پاسخ دهی به نامه های ارسالی از دانشگاه
 • تهیه پوشه آزمون جامع و مجری برگزاری در روزهای آزمون
تنظیمات قالب