کارشناس مسئول خدمات آموزشی: حکیمه خاتون یزدانی
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۰۴
آدرس پست الکترونیک: yazdani.hiums.ac.ir
مسئول دوره:

 • کارشناسی پرستاری ورودی بهمن ۹۵ 
 • کارشناسی پرستاری ورودی بهمن ۹۷ 
 • کارشناسی پرستاری ورودی بهمن ۹۸ 
 • کارشناسی پرستاری ورودی بهمن ۹۹

کارشناس خدمات آموزشی: آزاده صابرزاده
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۳۱۴
آدرس پست الکترونیک: saberzadeh.aiums.ac.ir
مسئول دوره:
 • کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۹۵
 • کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۹۶
 • کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۹۷
 • کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۹۸
 • کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۹۹

متصدی خدمات آموزشی: معصومه مرادیان
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۳
آدرس پست الکترونیک: moradian.miums.ac.ir
مسئول دوره:
 • کارشناسی پرستاری ورودی بهمن ۹۶ 
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر ۹۶
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر ۹۷
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر ۹۸
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر ۹۹
 • کارشناسی مامایی ورودی مهر۱۴۰۰


کارشناس امور آموزش: فاطمه توانا                                                            
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۰۵
آدرس پست الکترونیک: tavana.faiums.ac.ir
 • کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۱۴۰۰
 • کارشناسی پرستاری ورودی بهمن ۱۴۰۰

شرح وظایف:

 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان
 • اعلام عدم مراجعه پذیرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
 • پیگیری ثبت نمرات در سما توسط اساتید
 • بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر ترم
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط تشویق
 • اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی، مهمان و تغییر رشته
 • انجام ارزشیابی اساتید محوله از EDO
 • تهیه معرفی نامه پژوهشی
 • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، مهمان ترم، مهمان تکدرس، تغییر رشته، انصراف دائم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • مکاتبات مربوط به صدور کارت المثنی
 • استخراج و اعلام به موقع  لیست دانشجویان مشروطی به مسئول اساتید مشاور تحصیلی و صدور اخطار مشروطی
 • ارسال گواهی های پزشکی به معاونت امور بهداشت و درمان جهت تأیید
 • پیگیری نمرات دانشجویان مهمان و امور مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه
 • صدور اخطار جهت دانشجویانی که به موقع جهت امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب مراجعه نمی نمایند
 • اعلام اسامی فارغ التحصیلان و رتبه های تحصیلی ایشان به منظور شرکت در جشن فارغ التحصیلی
 • تهیه و تنظیم آمار دانشجویان
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان ودرصورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات از دانشگاه
 • رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور و تکمیل فرم های انگلیسی
 • تصحیح اوراق امتحانی با کمک نرم افزار خوانا و سپس ارسال به واحد ارزشیابی EDOجهت تحلیل سوالات امتحانی
 • همکاری با دفتر برنامه ریزی در خصوص تنظیم برنامه های هفتگی
 • پاسخ دهی به نامه های ارسالی از دانشگاه
 •  
 
 
تنظیمات قالب