کمیته بازبینی شرح وظایف کارکنان

 • رئیس کمیته: فاطمه قمری (معاون اداری مالی)
 • دبیر کمیته: الناز کاشانی (رئیس امور اداری)
 • عضو کمیته: مهرنوش اینانلو (معاون دانشجویی فرهنگی)
 • عضو کمیته: دکتر معصومه خیرخواه (معاون پژوهشی)
 • عضو کمیته: دکتر تهمینه صالحی (معاون آموزشی و امور بین الملل)
 • عضو کمیته: عزت جعفرجلال (عضو هیات علمی)
 • عضو کمیته: مجتبی اعظمی (رئیس امور مالی)
 • عضو کمیته: نسرین محقق (رئیس اداره آموزش)
 • عضو کمیته: لطیفه شیرکوند (مسئول امور عمومی)

کمیته خرید کالا

 • مجتبی اعظمی (رئیس امور مالی)
 • الناز کاشانی (رئیس امور اداری)
 • لطیفه شیرکوند (رئیس امور عمومی)
 • جابر غفاراوغلی (مسئول انبار)
 • مهدی نیکبخت (مسئول تدرکات)
Template settings