اعضا:

  • مسئول: عزت جعرجلال
  • عضو ثابت: دکتر محمد عباسی
  • عضو ثابت: لطیفه شیرکوند

 

 

صورتجلسات:

Template settings