مسئول واحد استعدادهای درخشان: دکتر فاطمه غفرانی

تلفن داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی 805

شرح وظایف:

 

صورتجلسات:

 

آىین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

 

Template settings