گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه
 
گروه آموزشی بهداشت جامعه دارای ۳ عضو هیئت علمی متشکل از ۱ استاد، ۲ استادیار است که از تابستان ۱۳۹۷ با ادغام دو گروه "پرستاری سلامت جامعه" و "پرستاری سالمندی" به عنوان یک گروه آموزشی مستقل تحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاری مامایی تشکیل و راه اندازی شد که  در زمینه آموزش، پژ‍وهش و تربیت نیروی انسانی در مقاطع مختلف مسئولیت دارد. این گروه علاوه بر آموزش دروس کارشناسی ارشد سلامت جامعه و ارشد پرستاری سالمندی ، تدریس واحد نظری و کاراموزی دروس مقطع کارشناسی پرستاری همچون تحقیق در پرستاری ، بهداشت و پرستاری مادران نوزادان ۱ و ۲ در بخش های زنان زایمان و پرستاری سلامت جامعه ۱ و ۲ و۳ را به انضمام کارآموزی آنها را در مراکز بهداشتی غرب تهران در دانشگاه علوم پزشکی ایران عهده دار است.

مأموریت و رسالت
 در راستای دانشگاه نسل سوم:

برنامه ریزی و انطباق محتوای آموزشی با کوریکولوم وزارت بهداشت و موضوعات مرتبط با نیاز جامعه بعنوان آموزش پاسخگو در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان در چرخه رشد و تکامل از جنینی تا نوزادی، کودکی، نوجوانی بزرگسای و سالمندی.

برنامه ریزی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش، خلاقیت، نوآوری علمی و کارآفرینی

شکوفایی دانشجویان در مهارت حرفه ای شدن و اجتماعی شدن در حیطه پرستاری

  ارزش ها و باورهای حاکم بر گروه

 • تاکید بر اخلاق حرفه ای و پزشکی و وجدان کاری
 • تفکر عدالت محوری همچون قائل بودن به شانس برابر در جذب همکار در گروه بر اساس توانمندی و شایسته سالاری
 • تلاش مستمر در دانش آفرینی و کاربردآن

 چشم انداز
جهت ارتقاء استانداردهای آموزشی در تربیت دانش آموختگان پرستاری،  چشم انداز گروه برای تغییر و تعدیل وضعیت آموزش نظری، عملی و کاراموزی پرستاری منطبق با شرایط کرونایی در ۵ سال آینده خواهد بود.
 تلاش در راستای گسترش مرزهای دانش پرستاری مادران نوزادان، بهداشت جامعه و پرستاری سالمندی در سطح ملی و فراملی
ماموریت
در حیطه آموزش

 • ایجاد شرایط یادگیری پویا و خلاق در راستای ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری با استفاده از آموزش مجازی و الکترونیکی و شبیه سازی منطبق با بروز بیماری نوظهور کووید ۱۹
 • ارتقا همکاری با گروههای آموزشی در سطح دانشکده، دانشگاه، ملی و بین‌المللی

حیطه پژوهش

 • ارتقا کیفی پژوهش ها بر اساس اولویت های جامعه و اسناد فرادستی در دانشگاه های هزاره سوم

 حیطه مدیریت

 • فراهم کردن محیطی صمیمی و حرفه ای برای اعضای هیئع علمی و دانشجویان
 • برخورداری از نیروی انسانی بالنده و خلاق
 • توسعه و ارتقا کیفیت خدمات دانشجویی
 • توسعه توانایی اعضای هیئت علمی در کیفیت آموزش متناسب با تحولات علمی و تغییرات در شرایط کرونایی در قرن ۲۱
 • ارتقای شناخت و کیفیت مراقبتها در مراکز بهداشتی، بخشها و هم چنین مراکز بلند مدت و شیانه روزی و آسایشگاههای مراقبتی از سالمند

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه  عهده دار تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری  به شرح ذیل است.
الف) کارشناسی (BS) پرستاری

 • اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران: ۱واحد
 • پرستاری سلامت جامعه: ۱.۵ واحد.
 • پرستاری سلامت فرد و خانواده: ۱.۵واحد
 • پرستاری و بهداشت محیط: ۱ واحد
 • کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/ فرد و  خانواده/ محیط
 • کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/ فرد و  خانواده/ محیط
 • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:  ۲.۵ واحد
 • پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد: ۲  واحد
 • کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد: ۲ واحد
 • کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد: ۲ واحد

ب)  کارشناسی ارشد ناپیوسته (MS) رشته پرستاری سلامت جامعه

 • روش های آموزش به فرد، خانواده و جامعه ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • نظریه ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها ۲ واحد(۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • اپیدمیولوژی پیشرفته  ۲ واحد (۱/۵ واحد نظری -۱/۵ واحد عملی)
 • اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای ۱/۵ واحد (۱ واحد نظری-۵/۰واحد عملی)
 • آمار و روش تحقیق پیشرفته ۳ واحد (۲ واحد نظری-۱واحد عملی)
 • سلامت زنان و مردان در سنین باروری ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • سلامت زنان و مردان در سنین باروری ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)

ج) کارشناسی ارشد سالمندی (آرایش دروس)
د) کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت مجازی

تنظیمات قالب