گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری

گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری
 

دکتر مریم کشاورز 
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 139

keshavarz.m@iums.ac.ir

دکتر منصوره جمشیدی منش
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ۸۱3

Jamshidimanesh.m@iums.ac.ir

دکتر لیلا امینی
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
تلفن داخلی: 708

Amini.l@iums.ac.ir

دکتر سیده بتول حسن پورازغدی
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ ۸11

hasanpoorbatool@yahoo.com

دکتر لیلا امیری فراهانی  )مدیر گروه(
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 815

l.amirifarahani@gmail.com

لیلا نیسانی سامانی
مربی عضو هیئت علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 812

enreisani@yahoo.com

دکتر ناهید اکبری
استادیار عضو هیات علمی
شرح حل علمی
تلفن داخلی: 137

akbari1420@gmail.com

دکتر هما صادقی اول شهر
استادیار عضو هیئت علمی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
تلفن داخلی: ۸۱۰

sadeghi.h@iums.ac.ir

دکتر الهه صادقی صاحب زاد
عضو هیئت علمی تعهداتی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ---

Sadeghi.se22@gmail.com

 

دکتر بهار مرشد بهبهانی
استادیار عضو هیات علمی
شرح حل علمی
تلفن داخلی: 809

 

مریم فسنقری
عضو هیات علمی
شرح حل علمی
تلفن داخلی:

 

 
رســـالت
تربیت نیروی انسانی با مهارت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش های (بهداشت باروری، مامایی جامعه نگر و مامایی قانونی) و همچنین ارشد مشاوره درمامایی است که دانش آموختگان بتوانند خدمات خود را در حیطه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و در بالین برای حفظ سلامت تولید مثل دختران و زنان از زمان جنینی تا بعد از یائسگی، ترویج فرزندآوری و زایمان طبیعی و همچنین سلامت خانواده و افزایش رفتارهای ایمن جنسی و حفظ سلامت جنسی ارائه دهند.
به منظور افزایش کیفیت آموزش و جلب رضایت دانشجویان مامایی و ارتقاء سطح  خدمات بهداشتی و درمانی به دختران و زنان به ویژه مادران باردار با انجام زایمان ایمن در سطح بیمارستان های آموزشی برنامه عملیاتی پیشنهادی مدیریت گروه بهداشت باروری به تفصیل شرح داده می شود.
با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران انتظار می رود که فعالیت هایی انجام گیرد؛
با نگاه به نقاط قوت؛ گروه بهداشت باروری و مامایی بالینی آن دارای اعضای هیئت علمی کارآمد است که با توجه به مرتبه علمی کسب شده ایشان در حیطه های مختلف سلامت باروری زنان و کودکان می توان؛
در حیطه آموزش
 • با برنامه ریزی دقیق دروس تئوری و بالین جهت کسب رضایت دانشجویان همراه با ارتقای کیفیت آموزشی ایشان از اساتید کارآمد و متخصص حاضر در گروه در واحدهای درسی دعوت نمود.
 • از اساتید زبده و کارآمد بین دانشگاهی در رشته های مربوطه تا حد امکان دعوت به عمل آید تا در کاهش بار مالی دانشگاه برای استفاده از نیروی حق التدریس سهیم بود.
 • از فضاها و امکانات آموزشی و پژوهشی دیگر دانشکده های وابسته به دانشگاه در حد امکان استفاده گردد.
 • تربیت و آموزش قابل ملاحظه در واحد بین الملل مانند طرح جنوب- جنوب  با درنظر گرفتن رضایت دانشجویان خارجی همراه با ارتقای کیفیت به منظور شهرت دانشگاه و الگو قرار گرفتن در بین دانشگاه های کشور باشد.
در حیطه پژوهش
 • اساتید گروه بهداشت باروری در امور پژوهش و تحقیق در زمینه هسته های پژوهشی ایشان با لحاظ کردن اولویت های جامعه و نیاز های زنان و دختران کشور به شکل منسجم به منظور انجام پایان نامه های دانشجویان ارشد معرفی گردند و همچنین سعی در تقویت و افزایش انگیزه دانشجویان برای شرکت در کمیته تحقیقات دانشجویی با توجه به دسترسی و در اختیار قرار داشتن منابع کتابخانه ای و پایگاه های الکترونیکی گردد.
تبدیل ضعف ها به قوت ها
 • برنامه ریزی مدبرانه به منظور عدم تداخل زمانی و مکانی با وجود تعداد کثیر دانشجو و کمبود فضای آموزش و همچنین پیش بینی تعداد دانشجویان متناسب با امکانات دانشگاهی در گزارشات سالیانه به وزارت خانه برای ظرفیت پذیرش در سال های آتی و  عدم پذیرش مهمان شدن و انتقالی دانشجویان از دانشگاه های دیگر شهرستان تا حد امکان
 • رشد و توسعه تحصیلات تکمیلی در بهداشت باروری و اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع PhD
 • به منظور یکپارچگی و ارتقای سطح آموزش، آشناکردن اساتید و مربیان حق التدریس با محیط بالین، نحوه ارزیابی دانشجویان و حضور به موقع دانشجو در محیط آموزش همراه با نظارت و کنترل بر نحوه آموزش ایشان
فرصت ها
در حیطه آموزش
 • ارتقای مهارت اساتید و دانشجویان در استفاده از آموزش های مجازی و سیستم LMS در اداره کلاس ها و همچنین استفاده از امکانات SKIL LAP جهت آموزش و آماده سازی دانشجویان مامایی و تقویت مهارت های ایشان قبل از ورود به بالین
 • انجام فعالیت ها به منظور افزایش شایستگی و توانمند سازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های آموزشی (نظری و بالینی) و پژوهشی و  بالا بردن کیفیت اثر بخشی ایشان به شرح ذیل؛
 • شرکت در کارگاه های آموزشی و دوره های بازآموزی اعضای هیئت علمی (حداقل یک مورد در طول ترم تحصیلی)
 • برگزاری جلسات ژورنال کلاب ماهیانه ( حداقل یک موضوع در یک جلسه ژورنال کلاب توسط هر عضو هیئت علمی)
 • فرصت های مطالعاتی در صورت امکان
 • گزارش شرکت در کنگره های ملی و بین المللی
در حیطه فرهنگی
 • توسعه فعالیت های فرهنگی به منظور بستر سازی اعتقادی، فرهنگی، و اجتماعی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی
در حیطه اخلاقی
 • تقویت آموزش دانشجویان در امور اخلاق حرفه ای
در حیطه پژوهش
 • تشویق دانشجویان به امر شرکت در کارگاه ها به منظور تقویت و آشنایی بیشتر برای جستجوی جامع در پایگاه های الکترونیکی قابل دسترس، شرکت در کلاس های آموزشی برای یادگیری محاسبات آماری و رفرنس نویسی در ابتدای انجام پایان نامه 
 • مشارکت در امر پژوهش ها در زمینه سلامت باروری و مامایی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 • تقویت آموزش دانشجویان در امور اخلاق در پژوهش
کاهش دادن تهدیدها
 • ارتقای انگیزه و کاهش نگرانی دانشجویان در امر اشتغال و بازار کار با برقرای ارتباط با دانش آموختگان موفق و ارائه راهکارها از سوی آنها در انتخاب مناسب شغل در رشته مربوطه
 • ارتباط با دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور ارائه راهبردها در کاهش چالش های موجود در رشته بهداشت باروری و مشاوره در مامایی

 

                           

 

                          

 

Template settings