گروه آموزشی پرستاری کودکان

گروه آموزشی پرستاری کودکان

 

دکتر مهناز شوقی (مدیر گروه)
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
تلفن داخلی:‌ 184

shoghi.m@iums.ac.ir

دکتر لیلی بریم نژاد
استاد عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ ۷۰۵

borimnejad.l@iums.ac.ir

دکتر سرور پرویزی
استاد عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۳

s.parvizi@iums.ac.ir

زهرا کاشانی نیا
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ۶02

kashaninia.za@iums.ac.ir

دکتر فهیمه ثابتی
استادیارعضو هیئت علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ 709
sabetifa@yahoo.com

دکتر منا علی نژاد
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ 605

alinejad.m@iums.ac.ir

دکتر راحله محمدی
مربی عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ 604

محبوبه علی اکبری
مربی عضو هیات علمی بالینی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
تلفن داخلی:‌ --

دکتر نسرین مهرنوش
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 

na.mehrnoush@gmail.com

 

گروه پرستاری کودکان، مراقبت های ویژه نوزادان  شامل 9 عضو، (۲ استاد تمام، ۱ دانشیار، 3 استادیار  و 3مربی) می باشد.

این گروه در سه گروه ارشد پرستاری شامل پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، و پرستاری مراقبت های ویژه کودکان دانشجو می پذیرد.

چشم انداز
چشم انداز گروه برای بهبود وضعیت آموزش پرستاری تا سال 1404 شامل موارد زیر است:

 • پیشرو در امر آموزش پرستاری کودکان، مراقبت های ویژه نوزادان و مراقبت های ویژه کودکان در سطح دانشکده و دانشگاه
 • سهیم شدن در تولید و ترویج علم پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و مراقبت های ویژه کودکان
 • گسترش مرزهای دانش پرستاری کودکان، مراقبت های ویژه نوزادان  و مراقبت های ویژه کودکان

در سطح ملی و منطقه ای

 • تعامل پویا و سازنده با سایر گروه های آموزشی، دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقانی در سطح ملی و فراملی
 • ارتقاء استانداردهای آموزشی در تربیت دانش آموختگان پرستاری کودکان، مراقبتهای ویژه نوزادان و مراقبت های ویژه کودکان در سطح بین المللی

ماموریت
ما ماموریت داریم  با تربیت پرستارانی با شایستگی حرفه ای، متعهد، اخلاق گرا، خلاق و توانمند در در مراقبت از نوزادان و کودکان و حفظ و ارتقا سلامت خانواده و جامعه در سطوح مختلف پیشگیری جایگاه حرفه ای جامعه پرستاری کشور را ارتقا داده و با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی و دانشجویان در سطح دانشگاه، ملی، منطقه ای و بین‌المللی بپردازیم
 
حیطه آموزش

 • ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق برای دانشجویان
 • ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری
 • بهبود مستمر مدیریت علمی گروه
 • ارتقا همکاری با مراکز علمی در سطح دانشکده، دانشگاه، ملی و بین‌المللی
 • ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان
 • ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری
 • ایجاد ارتباط با مراکز نیازمند برخورداری از خدمات پرستاری کودکان موجود در سطح جامعه با هدف آموزش پاسخگو

حیطه پژوهش

 • هدایت پژوهش ها براساس اولویت های کشور با توجه به اسناد فرادست
 • ارتقا کیفی پژوهش های انجام شده با جهت دادن آنها به سمت هسته پژوهشی گروه
 • برقرای امکان پژوهشهای بین رشته ای با گروههای دیگر دانشگاه و دانشگاه های دیگر
 • هدایت پژوهش ها به سمت دستیابی به تولید محصول 
 • توانمندسازی اعضای گروه در راهنمایی، مشاوره، ارزشیابی و انجام پژوهش
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی گروه در سطح دانشکده
 • افزایش تعاملات پژوهشی با مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری 

حیطه مدیریت

 • هم افزایی برایند گروه با برقراری تعامل همه جانبه اعضای گروه

 

                            

                            

 

Template settings